Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego” powstał w odpowiedzi na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic klas drugich Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji zawodowej szkoły poprzez zaktywizowanie młodzieży w dążeniu do zdobywania wiedzy i kreatywnego stosowania jej w praktyce na rynku pracy. Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

  • stworzenie bazy dydaktycznej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika informatyka

  • opanowanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami i technikami

  • tworzenie nowej jakości wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form kształcenia

  • podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia

  • poznanie możliwości rozwoju zawodowego

  • kształcenie społeczeństwa informacyjnego.

Chcemy realizować treści związane z ekonomią i specyfiką zawodów, doskonalić umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu, adaptacji na regionalnym rynku pracy oraz kształtować postawy prospołeczne, aktywności zawodowej, samodoskonalenia we wspólpracy z lokalnymi zakładami pracy.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2010 do 29 lutego 2012 r. Obejmie wsparciem 64 osoby. Koordynatorem projektu jest mgr Barbara Kossak, asystentem koordynatora mgr Ewa Koziej. Funkcję informatyka w projekcie pełni mgr inż. Wojciech Sienkiewicz.

 

© Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie